Προσωπικά Δεδομένα

Α. Ενημέρωση υποκειμένου δεδομένων

Η εταιρεία Δρακούλης ΛΙΦΤ ΑΒΕΕ, εφεξής καλουμένη «εταιρεία», ενημερώνει τον Πελάτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ2016/679 και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι η ίδια θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τον Πελάτη, στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα:

Τι δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία;

Α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως του Πελάτη, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης, φύλο και λοιπά δημογραφικά στοιχεία.
Β) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.
Γ) Δεδομένα περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης, όπως ακίνητη περιουσία, επάγγελμα, αποδοχές, εκκαθαριστικό σημείωμα.
Δ) Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing profiling).
Ε) Δεδομένα από τη λειτουργία της συμβάσεως του Πελάτη με την εταιρεία.
Στ) Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών.
Ζ) Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί , όπως ενδεικτικά διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή άλλα δεδομένα αναγνωρίσεως θέσης, καθώς και δεδομένα πλοήγησης στο διαδίκτυο (cookies), με στόχο την ταυτοποίηση και δημιουργία προφίλ του Πελάτη.

Πώς συλλέγονται τα δεδομένα;

Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ως ακολούθως:
-Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας από τον Πελάτη ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο.
-Τα δεδομένα οικονομικής, οικογενειακής ή περιουσιακής κατάστασης από τον ίδιο τον Πελάτη ή από δημόσια προσβάσιμες αρχές, ενδεικτικά αναφερομένων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων.
-Τα δεδομένα για τις ενέργειες πληρωμής από τον ίδιο τον Πελάτη ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (ενδεικτικά τραπεζικά ιδρύματα).
– Τα δεδομένα τα σχετικά με την ταυτότητα και την συναλλακτική συμπεριφορά του Πελάτη από συσκευές ή εφαρμογές , που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Πελάτης.
Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων θεμελιώνεται στην συγκατάθεση του Πελάτη, σε πλήρη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις για την ενημέρωση του Πελάτη και τη λήψη της συγκατάθεσής του.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στοχεύουν:
Α) Στην ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε περίπτωση συμβατικής ή προσυμβατικής σχέσης.
B) Στην σύναψη, παρακολούθηση της εξέλιξης και ομαλή εκτέλεση της σύμβασης.
Γ) Στην αποτροπή, άλλως τον περιορισμό της αθέτησης των εντεύθεν συμβατικών ή προσυμβατικών υποχρεώσεων.
Δ) Στην προάσπιση των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας και την προστασία των συναλλασσομένων.
Ε) Στην προώθηση νέων προϊόντων της Εταιρείας σε υφιστάμενο ή υποψήφιο Πελάτη.

Αποδέκτες δεδομένων

-Οι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαχείριση, λειτουργία και εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο.
-Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπεργολάβους, τεχνίτες, εταιρείες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εταιρείες ερευνών αγοράς, διαφημίσεων, προώθησης προϊόντων για λογαριασμό της Εταιρείας, παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, υπό την προϋπόθεση τηρήσεως του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
– Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, νομίμως αδειοδοτημένα και λειτουργούντα.
– Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των νομίμων αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους.

Διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε Τρίτη εκτός ΕΕ χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, εφόσον:
Α) ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ειδικά προς τούτο και έχει παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία.
Β) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην συγκεκριμένη χώρα ή στο διεθνή οργανισμό.
Γ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης .
Δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας.
Ε) υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων

Σε περίπτωση που ο Πελάτης συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία, τα προσωπικά του δεδομένα θα τηρούνται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής.
Μετά τη λήξη της σύμβασης η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα στοιχεία του Πελάτη μέχρι την συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής 20ετούς παραγραφής, εκτός εάν μετά το πέρας της 20ετίας υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την εταιρεία, οπότε τα δεδομένα θα τηρούνται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Σε περίπτωση, που προβλέπεται από το νόμο μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος διατήρησης των δεδομένων, η Εταιρεία οφείλει να τα τηρεί αναλόγως.

Δικαιώματα Πελάτη για την προστασία των δικαιωμάτων του

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να γνωρίζει τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
στ) Να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων από την Εταιρεία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
Αναφορικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δέον όπως αναφερθούν τα ακόλουθα:
Τα υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιώματα του Πελάτη ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.
Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση και άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση των νομίμων ή/και συμβατικών υποχρεώσεών της.
Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα υπό (στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας.
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
ζ) Να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο Πελάτης μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Ικαρίας 2, Μεταμόρφωση Αττικής, ΤΚ 144 51 ) ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@soeasy.com.gr.
Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Ο Πελάτης θα ενημερώνεται εγγράφως σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων του Πελάτη, τη διασφάλιση του απορρήτου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή επεξεργασία.

Στοιχεία επικοινωνίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ικαρίας 2, Μεταμόρφωση Αττικής
ΤΚ 144 51
Τηλ. 210-2836780
Email: info@soeasy.com.gr

SoEasy – soeasy.com.gr